بیمارستان 400 تختخوابی آموزشی رشت

Rasht(1) Rasht(2)

جزئیات پروژه

مکان: پردیس دانشگاه علوم پزشکی رشت
کارفرما : سازمان مجری ساختمان های دولتی و عمومی
عملکرد: بیمارستان آموزشی
مساحت : 37500 متر مربع

شرح پروژه

طرح بیمارستان 400 تختخوابی آموزشی رشت در زمینی به مساحت حدود 000 ، 105 متر مربع واقع در اراضی جنوب شرقی محدوده پردیس دانشگاه علوم پزشکی رشت در نظر گرفته شده است .ایده اصلی طرح بیمارستان با توجه به ابعاد زمین ، موقعیت استقرار آن نسبت به دسترسی های شهری ، شرایط اقلیمی منطقه و جنگلی بودن سطح زمین و با هدف هماهنگی با طبیعت ، توپوگرافی زمین موجود ، احترام به طبیعت ، آزاد گذاشتن آن و حداقل اشغال زمین شکل گرفته است .طبق برنامه فیزیکی مصوب این بیمارستان شامل بخش های بیمار خواب و معالجات و درمان ، درمان سرپایی ، خدمات تشخیص ، اداری ، آموزشی ،خدمات مخصوص کارکنان و خدمات پشتیبانی میباشد.

Cheap Basketball Jerseys